पता
 
         केन्द्रीय विद्यालय संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची
के.वि. नामकुम परिसर, राँची
पिन-834010, झारखंड
मानव संसाघन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थद्ध
. . . .
    
  Y
  0651-2261031 (DC)
0651-2261071 (AC)
0651-2261072 (AO)
0651-2261073 (FO)
. . . .
   
  T
  dcroranchi@gmail.com (DC)
acroranchi@gmail.com (AC)
aororanchi@gmail.com (AO)
fororanchi@gmail.com  (FO)
. . . .
    0651-2261075

GOTO MAP ONLINE